Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN br. 74/14), članka 14. i 23. stavka 1 Zakona o sportu (NN br.71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13),  članka  9. Statuta Saveza SRD Međimurske županije, Skupština Sportskog  ribolovnog društva  „Ostriž“ Novakovec (u daljnjem tekstu Društvo)  na svojoj sjednici održanoj dana 28.02. 2015.godine donijela je:

 

S T A T U T

SPORTSKOG  RIBOLOVNOG DRUŠTVA „OSTRIŽ“ NOVAKOVEC

 

I – OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, izgledu pečata udruge, području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestankom članstva, pravima i obavezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.